Kinderopvangtoeslag

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Via de Belastingdienst dient u de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Toeslag Kinderdagverblijf

Per 1 januari 2023 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor het kinderdagverblijf € 9,12.

Toeslag Buitenschoolse opvang

Per 1 januari 2023 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor de buitenschoolse opvang € 7,85.

Regels vanuit de overheid:

Voor de actuele regels voor de Kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

Bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst geldt dat u nog recht heeft op 6 maanden toeslag, vanaf de eerste dag nadat uw arbeidsovereenkomst beëindigd is. Tijdens deze periode krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe baan te vinden. Houdt u rekening met de opzegtermijn van één maand bij Babino. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Plaatsingsprocedure

Inschrijven

Het inschrijfformulier kunt u via de website invullen en versturen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Deze kosten zullen op de eerst factuur in rekening worden gebracht.

Indien uw kind nog niet geboren is kunt u het bij ons inschrijven vanaf 12 weken zwangerschap. Er zijn
verplichte velden die ingevuld dienen te worden. Bij naam kunt u ‘Baby’ invullen en bij de geboortedatum
uw uitgerekende datum.

Na het versturen van het inschrijfformulier via de website ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Twee maanden voor plaatsing nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. U
ontvangt daarna van ons het contract digitaal via de ouderportaal verstuurd.

Intakegesprek

Als u van ons het contract heeft ontvangen, zal de pedagogisch medewerker van de opvanglocatie
contact met u opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal er uitleg gegeven worden over
eten, dagritme, halen en brengen.

Wennen

Kinderdagverblijf

Hoe de wenperiode verloopt hangt af van het kind. Kinderen wennen maximaal twee keer een ochtend
of middag. Het doel van de wenperiode is om het kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving en
vertrouwt te laten raken met de pedagogisch medewerkers. Tijdens het intakegesprek worden de
wendagen gepland.

Vakanties en sluitdagen

Schoolvakanties 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Sluitdagen 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023 (maandag)
Koningsdag 27 april 2023 (donderdag)

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 (donderdag)
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 (maandag)
Eerste Kerstdag 25 december 2023 (maandag)

Tweede Kerstdag 26 december 2023 (dinsdag)

Vakanties Peuteropvang

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Sluitdagen Peuteropvang 2023

Tweede Paasdag  10 april 2023 (maandag)
Hemelvaartsdag  18 mei 2023 (donderdag)
                                19 mei 2023 (vrijdag)
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 (maandag)

Sluitweek 2023

14 augustus t/m 20 augustus 2023
(Deze sluitweek geldt alleen voor BSO Sport Assendelft, BSO de Zoeker, BSO de Brandakker, BSO Olympia, BSO de Heidebijtjes, KDV Ippel Stippel, KDV Zaandijk en KDV Assendelft)

BoekStart in de kinderopvang

Babino werkt structureel samen met De Bieb voor de Zaanstreek in het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang, waarbij alle kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties zijn aangesloten. Het doel van het programma is het vergroten van leesplezier, en daarmee het uitbreiden van de woordenschat, en het bijdragen aan de taalverwerving van de kinderen.

Wat is BoekStart

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: het versterkt de band tussen ouder en kind. BoekStart laat jonge kinderen ervaren hoe leuk samen lezen is. Ouders kunnen zich abonneren op een online nieuwsbrief: BoekStart voor jou boekstart.nl.

De Boekstartlocaties van Babino hebben een goede collectie kinderboeken samengesteld in samenwerking met De Bieb. Er is aandacht voor een aantrekkelijke leesomgeving. De pedagogisch medewerkers kunnen verschillende workshops volgen op het gebied van interactief voorlezen.

Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

Als Babino doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit opvang aan te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij een interne klachtenregeling opgesteld. In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Voordat u een interne klacht indient

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of clustermanager zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een medewerker van het hoofdkantoor, wanneer het over de overeenkomst van uw kind(eren) gaat of over het (pedagogisch) beleid van Babino. Komt u er met deze persoon of personen niet uit of u bent niet tevreden met de oplossing, dan kunt u schriftelijk een interne klacht bij ons indienen.

Wat is een interne klacht

Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie. Gedacht kan worden aan:

 • Klacht over de omgang met ouder/kind;
 • Klacht over de verzorging van uw kind;
 • Klacht over het aanbod en/of het pedagogisch handelen;
 • Klacht over het niet nakomen van afspraken;
 • Klacht over een werkwijze of regel binnen Babino;
 • Klacht over de overeenkomst tussen Babino en ouder(s).

Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet Kinderopvang verplicht om te doen.

Interne klacht indienen

Uw interne klacht kunt u schriftelijk indienen via beleid@babino.nl. Uw klacht wordt in dit geval zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd door één van de pedagogisch beleidsmedewerkers en doorgezet naar de desbetreffende afdeling/persoon. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging.

In uw klacht moeten de volgende gegevens staan:

 • Datum waarop u de klacht indient
 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De naam van de medewerker, als uw klacht gaat over een gedraging van deze medewerker
 • De kinderopvanglocatie en eventueel ook de groep waar uw klacht over gaat
 • Een omschrijving van de klacht

Mocht het niet lukken om uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de pedagogisch beleidsmedewerkers (075-2020389). Zij kunnen u helpen uw klacht op papier te zetten, waardoor wij uw klacht formeel in behandeling kunnen nemen.

Wacht niet te lang met het indienen van uw klacht. De klacht dient binnen een redelijk termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.

Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zullen we eerst de Meldcode Kindermishandeling Kinderopvang gaan gebruiken.

Interne klacht behandelen

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw klacht en uw klacht wordt bij Babino geregistreerd. Babino zal er vervolgens voor zorgen dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht.

Babino houdt de persoon die de klacht heeft ingediend op de hoogte van de voortgang van de behandeling. Wij streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk – het liefst binnen twee weken, maar uiterlijk zes weken – na indiening af te handelen.

De persoon die de klacht heeft ingediend ontvangt van Babino een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht. Hierin staat in elk geval het volgende beschreven:

 • Of de klacht gegrond, ongegrond of deels gegrond is;
 • De redenen waarom Babino tot dit oordeel is gekomen;
 • Als de klacht en het oordeel daar aanleiding toe geven: welke maatregelen Babino neemt en binnen welke periode deze worden uitgevoerd.

Externe klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht volgens onze interne klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop, dan kunt u ook extern uw klacht indienen. Wij adviseren u allereerst om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Het klachtenloket is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling.

U kunt ook naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Wanneer u bij de Geschillencommissie een geschil indient, doet zij een bindende uitspraak voor beide partijen. Babino en de persoon die klacht heeft ingediend moeten zich hieraan houden. De Geschillencommissie controleert dit ook.

In de volgende twee situaties kunt u uw klacht ook direct indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van Babino te hebben doorlopen:

 • Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht heeft ontvangen.
 • Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Babino indient. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onze interne klachtafhandeling niet onafhankelijk kan plaatsvinden.

U moet uw klacht indienen bij de Geschillencommissie binnen 12 maanden nadat u de klacht bij Babino heeft ingediend.

Meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie Kinderopvang is te vinden op de volgende website: http://www.degeschillencommissie.nl.

Tot slot

Babino staat open voor feedback. Heeft u tips, vragen of opmerkingen voor ons dan horen wij dit graag. Samen met u willen wij zoeken naar een passende oplossing.

De klachtenregelingen waarborgen een zorgvuldige afhandeling van klachten van ouders. De gekozen oplossingen en getroffen maatregelen dragen op deze wijze bij aan de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening van Babino.

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies