Kinderopvangtoeslag

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen.Via de Belastingdienst dient u de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Toeslag Kinderdagverblijf

Per 1 januari 2021 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor het kinderdagverblijf € 8,46.

Toeslag Buitenschoolse opvang

Per 1 januari 2021 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor de buitenschoolse opvang € 7,27.

Regels vanuit de overheid:

Voor de actuele regels voor de Kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

Bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst geldt dat u nog recht heeft op 6 maanden toeslag, vanaf de eerste dag nadat uw arbeidsovereenkomst beëindigd is. Tijdens deze periode krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe baan te vinden. Houdt u rekening met de opzegtermijn van één maand bij Babino. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Plaatsingsprocedure

Inschrijven

Het inschrijfformulier kunt u via de website invullen en versturen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Deze kosten zullen op de eerst factuur in rekening worden gebracht.

Indien uw kind nog niet geboren is kunt u het bij ons inschrijven vanaf 12 weken zwangerschap. Er zijn
verplichte velden die ingevuld dienen te worden. Bij naam kunt u ‘Baby’ invullen en bij de geboortedatum
uw uitgerekende datum.

Na het versturen van het inschrijfformulier via de website ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Twee maanden voor plaatsing nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. U
ontvangt daarna van ons het contract digitaal via de ouderportaal verstuurd.

Intakegesprek

Als u van ons het contract heeft ontvangen, zal de pedagogisch medewerker van de opvanglocatie
contact met u opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal er uitleg gegeven worden over
eten, dagritme, halen en brengen.

Wennen

Kinderdagverblijf

Hoe de wenperiode verloopt hangt af van het kind. Kinderen wennen maximaal twee keer een ochtend
of middag. Het doel van de wenperiode is om het kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving en
vertrouwt te laten raken met de pedagogisch medewerkers. Tijdens het intakegesprek worden de
wendagen gepland.

Vakanties en sluitdagen

Schoolvakanties 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Sluitdagen 2021

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 (vrijdag)
Tweede Paasdag 5 april 2021 (maandag)
Koningsdag 27 april 2021 (dinsdag)

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 (donderdag)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 (maandag)

Vakanties Peuteropvang

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Sluitdagen Peuteropvang 2021

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 (vrijdag)
Goede Vrijdag 2 april 2021 (vrijdag)
Tweede Paasdag 5 april 2021 (maandag)
Hemelvaartsdag 13 mei 2021 (donderdag)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 (maandag)

Sluitweek 2021

2 augustus 2021 t/m 8 augustus 2021
(Deze sluitweek geldt alleen voor BSO Assendelft, BSO de Zoeker, BSO de Brandakker, BSO de Omzoom, BSO de Heidebijtjes, KDV Ippel Stippel, KDV Zaandijk en KDV Assendelft)

BoekStart in de kinderopvang

Babino werkt structureel samen met De Bieb voor de Zaanstreek in het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang, waarbij alle kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties zijn aangesloten. Het doel van het programma is het vergroten van leesplezier, en daarmee het uitbreiden van de woordenschat, en het bijdragen aan de taalverwerving van de kinderen.

Wat is BoekStart

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: het versterkt de band tussen ouder en kind. BoekStart laat jonge kinderen ervaren hoe leuk samen lezen is. Ouders kunnen zich abonneren op een online nieuwsbrief: BoekStart voor jou boekstart.nl.

De Boekstartlocaties van Babino hebben een goede collectie kinderboeken samengesteld in samenwerking met De Bieb. Er is aandacht voor een aantrekkelijke leesomgeving. De pedagogisch medewerkers kunnen verschillende workshops volgen op het gebied van interactief voorlezen.

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte
afspraken van dienst te zijn.

Als u over die dienstverlening niet tevreden bent of een klacht heeft, zijn onze medewerkers graag
bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Mocht u dan nog niet tot een oplossing
zijn gekomen, dan kunt u de klacht bespreken met de locatiemanager. U dient uw klacht dan schriftelijk
in te dienen via info@babino.nl. De klacht dient binnen een redelijk termijn na ontstaan van de klacht
ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.
Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie.
Gedacht kan worden aan:

 • Klacht over de omgang met ouder/kind;
 • klacht over de verzorging van uw kind;
 • klacht over het aanbod en/of het pedagogisch handelen;
 • klacht over het niet nakomen van afspraken;
 • klacht over de diensten van het bureau/de bureaumedewerkers van de organisatie.

Wanneer u schriftelijk een klacht indient willen wij graag het volgende weten:

 • Wat de reden is van de klacht;
 • Waarover of over wie u een klacht wilt indienen;
 • Wat u wilt bereiken met de klacht;
 • Wat er al gedaan is om tot een oplossing te komen;

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking.

Behandeling klacht

 • U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. U leest hierin wat er
  aan uw klacht gedaan gaat worden en binnen welke termijn uw klacht behandeld gaat worden.
 • U zult schriftelijk op de hoogte gehouden worden van uw klacht.
  Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht zal een onderzoek worden ingesteld.
 • Indien de klacht over een medewerker gaat, wordt deze in de gelegenheid gesteld hier mondeling
  of schriftelijk op te reageren.
 • Babino streeft er naar de klacht binnen twee weken af te handelen, tenzij er omstandigheden zijn
  die dit belemmeren. In dat geval brengen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
 • U ontvangt een schriftelijk antwoord op uw klacht met daarin de termijn waarbinnen eventuele
  maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 • Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Externe klachtenprocedure

 • Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u
  de mogelijkheid u te wenden tot de Geschillencommissie.
 • U kunt zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van u redelijkerwijs niet kan
  worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
 • Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden
  voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 • De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Babino, aanhangig
  gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Babino is aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie fungeert als de officiële
klachtencommissie van ons kindercentrum.

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310
www.geschillencommissie.nl

De procedure van de Geschillencommissie is als volgt:

Stap 1: Hoe kunnen we u helpen?
Wanneer u bij de ondernemer heeft geklaagd en het lukt niet om binnen 4 weken de zaak onderling op
te lossen, dan kunt u bij een van de commissies een klacht indienen. U kunt dit zelf doen bij De
Geschillencommissie of dat door iemand anders laten doen, bijvoorbeeld een familielid of uw
rechtsbijstandverzekering. Een advocaat is niet nodig, maar het mag wel.

Stap 2: Formulier en stukken
Na het kiezen van de juiste commissie vult u het online of papieren formulier in en voegt die stukken bij,
waarvan u vindt dat zij uw zaak verduidelijken. Als u hiervoor juridisch advies nodig heeft, zijn er
organisaties die u kunnen bijstaan.

Stap 3: Klachtengeld
Aan het behandelen van de klacht zijn eenmalige kosten verbonden. De hoogte van dit klachtengeld
verschilt per commissie. Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het klachtengeld terug. Heeft u de
rekening aan de ondernemer nog niet, of niet geheel betaald, dan betaalt u het openstaande bedrag aan
De Geschillencommissie. Nadat wij uw klacht, het eventueel openstaande geldbedrag, én het
klachtengeld hebben ontvangen, hoort u of wij uw klacht kunnen behandelen.

Stap 4: Mening van de andere partij vragen
Kunnen wij uw klacht behandelen, dan melden wij aan de ondernemer dat er een klacht is ingediend.
Diens reactie wordt met u gedeeld. Reageert de andere partij niet, dan gaan wij toch verder met het
behandelen van uw klacht. Als het nodig is, onderzoekt een deskundige uw klacht en stelt een rapport
op. U hoeft niet extra te betalen voor dit deskundigenonderzoek. Tot op de zitting kan de tegenpartij u
een schikkingsvoorstel doen.

Stap 5: Zitting en uitspraak
Als alle informatie binnen is, organiseren wij een zitting, waarop een onpartijdige, deskundige commissie
uw klacht beoordeelt. U kunt de zitting bijwonen en dan mondeling uw mening geven. Dit geldt ook voor
de andere partij. Binnen een maand na de zitting ontvangt u de bindende uitspraak van de commissie.
Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat zij hiertegen niet in hoger beroep
kunnen gaan.

Jaarverslagen

Jaarverslag klachten 2020 Babino BV

Jaarverslag klachten 2020 Peuteropvang Zaanstad B.V

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies