Kinderdagverblijf

Als ouder ben je opzoek naar een vertrouwde en veilige plek voor je kind. Babino biedt op verschillende
locaties in Zaanstad en de omgeving Haarlemmermeer kinderdagverblijf aan voor kinderen van 0-4 jaar.
De eerste periode is een spannende tijd voor zowel ouder als kind. Wij creëren een warme en huiselijke
sfeer bij onze kinderdagverblijven. Bij Babino vinden wij het contact met de ouders/verzorgers erg
belangrijk, samen zijn wij partners in de opvoeding van uw kind.

Integraal kindcentrum

Op diverse locaties groeien wij naar een Integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een
plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s,
peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.
Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen waarbij kinderen van elkaar kunnen
leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Groepen

Babino werkt met verschillende groepen, deze kunnen zowel horizontaal (0-2 jaar/2-4 jaar) als verticaal
(0-4 jaar) zijn. Dit is afhankelijk van de locatie. De groepsruimtes huiselijk ingericht en beschikken over
verschillende speelhoeken. Deze speelhoeken zijn uitdagend ingericht voor de verschillende leeftijd van
de kinderen.

Dagritme

Elke dag heeft een vaste dagindeling, actieve en rustige momenten wisselen elkaar af. De zorg voor
kinderen, het eten, drinken, slapen, spelen en verschonen geeft een basisstructuur aan de dag. Baby’s
hebben uiteraard hun eigen ritme van thuis, hier houden wij rekening mee. Dagelijks zal er gebruik
gemaakt worden van de passend ingerichte buitenruimtes van Babino.

Voeding en luiers

Babino voorziet in de luiers, flesvoeding, drinken, fruit, een tussendoortje en tussen de middag een
broodmaaltijd. Andere voeding dient van huis meegebracht te worden. Uiteraard houden de
pedagogische medewerksters in overleg met de ouders/verzorgers rekening met individuele behoeften,
speciale wensen of eetgewoontes.

Peuteropvang

Babino biedt peuteropvang aan voor kinderen van 2-4 jaar.

Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee ochtenden in
de week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van
de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen,
ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod.

Vanaf welke leeftijd kan uw kind starten met de peuteropvang

Vanaf 2 jaar:

Indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag kunt uw zoon/dochter starten met 2 jaar bij de
peuteropvang.

Vanaf 2,5 jaar:

Indien één van de partners of beide partners niet werkzaam zijn betaalt u een ouderbijdrage. Uw
zoon/dochter kan starten met peuteropvang vanaf 2,5 jaar.

Dagindeling

Wanneer de kinderen binnenkomen, mogen ze eerst vrij spelen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen
om in de huishoek of bouwhoek te spelen, een puzzel te maken of een boekje te lezen. Daarna gaan de
kinderen samen in de kring zitten. In de kring wordt er over het thema gepraat, voorgelezen, liedjes
gezongen en er kan een verjaardag worden gevierd. Ook wordt er dan samen gegeten en gedronken.
Na de kring wordt er een activiteit aangeboden die aansluit bij het thema. Dit kan bijvoorbeeld een
knutselactiviteit, een motorische activiteit of een taalactiviteit zijn. Na de activiteit gaan de kinderen
buitenspelen indien het weer dat toelaat.

Intakegesprek en wennen

Voor de start van de opvang vind er een intakegesprek plaats met de pedagogisch medewerker. Tijdens
dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken. De pedagogisch medewerker
maakt tijdens dit gesprek gebruik van het intakeformulier. Ook wordt er gesproken over de huisregels en
ziektebeleid.

De medewerkers van Babino zijn zich er van bewust dat het wennen voor kinderen een spannende
periode is. Wij zullen er daarom extra zorg voor dragen dat uw kind zich de eerste dagen veilig en
geborgen voelt. De pedagogisch medewerk(st)er zal dan extra de tijd nemen voor de overdracht en uw
kind op zijn/haar gemak stellen.

Op de eerste dag zal uw kind geïntroduceerd worden op de groep. Tijdens de kring wordt het kind door
de pedagogisch medewerker voorgesteld. Wij zullen uw kind helpen om aansluiting te vinden bij de
andere kinderen op de groep. Hoe de wenperiode verloopt hangt af van verschillende factoren zoals
onder andere de leeftijd en het karakter van uw kind, maar ook de thuissituatie kan invloed hebben.
Kinderen kunnen troost vinden bij een knuffel met hun eigen geur. De pedagogisch medewerkers zullen
tijdens de wenperiode extra aandacht besteden aan de overdracht tijdens het brengen en halen en zij
zullen uw kind regelmatig observeren. Wij willen ouders tijdens de wenperiode vragen om altijd
telefonisch bereikbaar te zijn. Wanneer het wennen moeizaam verloopt en uw kind zich nog niet prettig
op de groep voelt, zal de pedagogisch medewerk(st)er contact opnemen om met de ouder te
overleggen.

GGD-inspectie

Jaarlijks komt de GGD onze locaties bezoeken voor een inspectie. Iedere locatie wordt dan op tal van punten gecontroleerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld. U kunt dit rapport per locatie inzien op onze website bij ‘locaties’. U kiest vervolgens voor de locatie waarvan u het rapport wilt bekijken.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op deze locatie bieden wij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. Ieder kind leert en groeit in zijn
of haar eigen tempo. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig en komen hierdoor in
aanmerking voor een VVE-plaatsing. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is
daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op
de basisschool.

De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw
kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week. Om in aanmerking te
komen voor een VVE-plaatsing is er een doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong nodig.
U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing. Het VVE-traject is voor
kinderen vanaf 2,5 jaar.

Bij onze VVE-locatie worden vier keer per jaar thema bijeenkomsten georganiseerd over een onderwerp
dat betrekking heeft op de opvoeding en ontwikkeling. Hier wordt vaak samengewerkt met bijvoorbeeld

de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de
ouder(s)/verzorger(s) met een VVE-subsidie.

VVE-Methode ‘Piramide Digitaal’

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Piramide Digitaal’.
De peuteropvang biedt specifieke VVE-plaatsen voor doelgroepkinderen aan. Piramide stimuleert
jonge kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra
steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutorring, taalstimulering en spel. Ouders
worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die
aansluiten bij wat het kind je de opvang heeft gedaan.

Buitenschoolse opvang

Babino Buitenschoolse opvang biedt kwalitatief goede opvang voor kinderen van 4-13 jaar, die door
gekwalificeerde pedagogisch medewerkers worden begeleid. De kenmerken van Babino zijn
betrouwbaarheid en opvang in huiselijke sfeer.

voorschoolse opvang
naschoolse opvang
studiedagen opvang
vakantie opvang

Pakketkeuze

U kunt de keuze maken uit 7 verschillende pakketten:
Pakket 1: Voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang
Pakket 2: Naschoolse opvang en vakantieopvang
Pakket 3: Voorschoolse opvang
Pakket 4: Naschoolse opvang
Pakket 5: Vakantieopvang
Pakket 6: Voorschoolse opvang en naschoolse opvang
Pakket 7: Flexibele opvang

Het tarief dat u betaalt is afhankelijk van de pakketkeuze. Per pakket betaalt u een vast maandbedrag.
Aangezien de studiedagen van de scholen niet voor een heel kalenderjaar bij ons bekend zijn, worden
de studiedagen per keer gefactureerd. U kunt voor iedere studiedag apart aangeven of u wel of geen
opvang wilt afnemen. Het tarief dat u betaalt is hetzelfde tarief als van het pakket dat u die dag afneemt.
U ontvangt dan achteraf een factuur.

Voorschoolse opvang

Wij bieden voorschoolse opvang aan op maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 uur, mits er voldoende
aanmeldingen zijn. De voorschoolse opvang is inclusief ontbijt. Er zal gezamenlijk met de kinderen in
huiselijke sfeer worden ontbeten, zodat de dag rustig opgestart kan worden.
De pedagogisch medewerker brengt de kinderen zelf naar school, waarbij er een overdracht met de
leerkracht zal plaatsvinden.

Naschoolse opvang

Babino creëert uitdagende speelruimtes gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen. Samen
met leeftijdsgenootjes kunnen kinderen dagelijks deelnemen aan verschillende activiteiten gericht op
sport, muziek en creativiteit. De oudste kinderen zullen gestimuleerd worden tot zelfstandigheid.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we
gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht
zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals
bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen we regelmatig gebruik maken van de
buitenruimte.

Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers of één van de chauffeurs van Babino uit school
gehaald. De kinderen worden lopend, fietsend, met de bakfiets of auto opgehaald. Dit is afhankelijk van
de afstand en de openingstijden van de scholen. Tijdens het vervoer staat veiligheid absoluut voorop!

Vakantieopvang

In de vakanties zullen de dagen altijd opgestart en afgesloten worden op de eigen stamgroep met de
vaste pedagogisch medewerker. Op deze manier wordt er stabiliteit gecreëerd voor de kinderen. Tijdens
de vakanties zullen de kinderen in huiselijke sfeer lunchen en zullen zij tussendoor fruit en een cracker
eten en lekker wat drinken.

Tijdens de schoolvakanties maken wij ook verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een
bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen
benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal
staan.

Ruildagen en extra opvangdagen

Door het afsluiten van een contract met vaste opvangdagen verzekert u zich van een plekje voor uw kind op de groep. Daarnaast bieden wij de service om ruildagen en/of extra opvangdagen aan te vragen via een ouderverzoek in KOVnet.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over ruildagen en extra opvangdagen.

Klik op de link: Ruildagen-en-extra-opvangdagen.pdf

ABC-zwemmen

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en wordt de basis gelegd voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

Zwemles vereist echter ook een flinke tijdsinvestering. Met het behalen van het A-diploma is een kind al snel een jaar bezig. In het drukke bestaan van ouders, waarin zij een goede balans proberen te vinden tussen werk en privé, is er vaak weinig tijd om ook nog twee keer per week naar het zwembad te gaan. Babino wil ouders hier graag in ontlasten en daarom bieden wij de mogelijkheid om tijdens BSO-tijd zwemles af te nemen bij zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan.

In onderstaand protocol leest u meer over hoe Babino dit voor u kan organiseren.

Protocol Diplomazwemmen

Zwemles vanuit onze BSO-locaties in de Haarlemmermeer is op dit moment niet mogelijk.

Inschrijven Diplomazwemmen

Warme maaltijden

Als werkende ouder heeft u een druk leven, waarin u zoveel mogelijk tijd met uw kinderen wilt doorbrengen. Het kan voor ouders stressvol zijn om na een lange werkdag een gezonde maaltijd te moeten bereiden. Babino biedt daarom een extra dienst aan, waarbij uw kind in huiselijke sfeer een warme maaltijd krijgt.

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies