Privacy & Cookie beleid

Dit is het privacy en cookie beleid van Babino B.V. gevestigd te 1551 BN, Westzaan, https://www.babino.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die

u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst

mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken

data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Babino B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien

van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de

noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met

welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de

persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden

verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij

gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Jaaropgave kinderopvang
 • IP-adres van een websitebezoeker

Kind

 • Naam
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Dagboek met observaties van uw kind
 • Fotoschrift met foto’s van uw kind
 • Observaties

Noodpersoon

 • Naam
 • Phone number(s)

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6

lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde

doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet

aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon voor

de volgende doelen

 • Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
 • Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en

ontwikkeling van het kind

 • Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij de belastingdienst

kinderopvangtoeslag aan te vragen

 • Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze verdere diensten aan u te verlenen
 • Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interne- en externe auditoren en de accountant

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden

verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon delen

met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn

voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan

een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in

onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze

verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de

persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke

toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u

hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon kunnen worden

gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens

worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind of de noodpersoon

herleidbaar.

Cookies

Ons beleid inzake cookies

Wij streven ernaar je zo volledig en open mogelijk te informeren over cookies die we gebruiken op www.babino.nl. Wij gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te tonen, waar jou interesse naar uitgaat. Op deze pagina vind je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Je kunt jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies die we gebruiken, zijn te verdelen in functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens. Daarnaast wordt jouw cookievoorkeur opgeslagen.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten zodat we het gebruikersgemak kunnen verbeteren.

Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten van advertenties op websites van derden.

Hotjar: Een tracking service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website om de gebruikerservaring te verbeteren.

Tracking cookies (first en third-party)

Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen, zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Google AdWords: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van je recente zoekopdrachten. Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

Facebookpixel: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) relevante Facebook-advertenties te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van het gedrag op de website.

                   Facebook: Het kunnen delen en liken van content via Facebook.

                   Twitter:  Het kunnen delen van content via Twitter.

                   LinkedIn: Het kunnen delen van content via Linkedin.

                   Youtube: Het kunnen delen van content via Youtube.

                   Google+: Het kunnen delen van content via Google+.

                   Pinterest: Het kunnen delen van content via Pinterest.

Cookies blokkeren

Als je cookies blokkeert op www.babino.nl via bijv cookieblocker software, kun je deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet alle onderdelen of functionaliteiten kunt gebruiken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je ook de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de

noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. U

heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen

om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,

door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de

persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen naar info@babino.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@babino.nl