Peuteropvang

Babino biedt peuteropvang aan voor kinderen van 2-4 jaar.

Samen met vriendjes en vriendinnetjes komt uw kind enkele vaste dagdelen in de week genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. In kleine stapjes worden de kinderen voorbereid op het basisonderwijs.Vanaf welke leeftijd kan uw kind starten met de peuteropvang

 

Vanaf 2 jaar:

Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind kan starten met Peuteropvang vanaf 2 jaar.

Vanaf 2,5 jaar:

Indien één van de partners of beide partners niet werkzaam zijn betaalt u een ouderbijdrage. Uw kind starten met peuteropvang vanaf 2,5 jaar.


Dagindeling

Wanneer de kinderen binnenkomen, mogen ze eerst vrij spelen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in de huishoek of bouwhoek te spelen, een puzzel te maken of een boekje te lezen. Daarna gaan de kinderen samen in de kring zitten. In de kring wordt er over het thema gepraat, voorgelezen, liedjes gezongen en er kan een verjaardag worden gevierd. Ook wordt er dan samen gegeten en gedronken. Na de kring wordt er een activiteit aangeboden die aansluit bij het thema. Dit kan bijvoorbeeld een knutselactiviteit, een motorische activiteit of een taalactiviteit zijn. Na de activiteit gaan de kinderen buitenspelen.

Intakegesprek

Op de eerste dag dat uw kind naar Babino gaat vindt er een intakegesprek plaats met de pedagogisch medewerk(st)er. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken. De pedagogisch medewerk(st)er maakt tijdens dit gesprek gebruik van het intakeformulier. Ook wordt er gesproken over de huisregels en ziektebeleid. Deze formulieren zijn altijd op de locatie aanwezig, zodat de pedagogisch medewerk(st)ers dit te allen tijde kunnen inzien. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht en zullen daarom vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Wennen

De medewerkers van Babino zijn zich er van bewust dat het wennen voor kinderen een spannende periode is. Wij zullen er daarom extra zorg voor dragen dat uw kind zich de eerste dagen veilig en geborgen voelt. De pedagogisch medewerk(st)er zal dan extra de tijd nemen voor de overdracht en uw kind op zijn/haar gemak stellen.

Op de eerste dag zal uw kind geïntroduceerd worden op de groep. Tijdens de kring wordt het kind door de pedagogisch medewerk(st)er voorgesteld. Wij zullen uw kind helpen om aansluiting te vinden bij de andere kinderen op de groep. Hoe de wenperiode verloopt hangt af van verschillende factoren zoals onder andere de leeftijd en het karakter van uw kind, maar ook de thuissituatie kan invloed hebben. Kinderen kunnen troost vinden bij een knuffel met hun eigen geur. De pedagogisch medewerk(st)ers zullen tijdens de wenperiode extra aandacht besteden aan de overdracht tijdens het brengen en halen en zij zullen uw kind regelmatig observeren. Wij willen ouders tijdens de wenperiode vragen om altijd telefonisch bereikbaar te zijn. Wanneer het wennen moeizaam verloopt en uw kind zich nog niet prettig op de groep voelt, zal de pedagogisch medewerk(st)er contact opnemen om met de ouder te overleggen.

GGD-inspectie

Jaarlijks komt de GGD onze locaties bezoeken voor een inspectie. Iedere locatie wordt dan op tal van punten gecontroleerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld. U kunt dit rapport per locatie inzien op onze website bij ‘locaties’. U kiest vervolgens voor de locatie waarvan u het rapport wilt bekijken.